سقف شیبدار مشهد سقف باران در نمایشگاه تخصصی ایران در افغانستان

حضور نانو سقف شیبدار مشهد استادی در نمایشگاه تخصصی ایران در افغانستان. در این نمایشگاه شرکت سقف شیبدار با بسیاری از صنعتگران افغانی ملاقات داشت.

قرار به همکاری بیشتر بین شرکت های دو کشور گذاشته شد.

نمایشگاه ایران در افغانستان1
نمایشگاه ایران در افغانستان 25
نمایشگاه ایران در افغانستان 24
نمایشگاه ایران در افغانستان23
نمایشگاه ایران در افغانستان 22
نمایشگاه ایران در افغانستان21
نمایشگاه ایران در افغانستان 20
نمایشگاه ایران در افغانستان 18
نمایشگاه ایران در افغانستان 17
نمایشگاه ایران در افغانستان11
نمایشگاه ایران در افغانستان 9
نمایشگاه ایران در افغانستان 3